هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

برنامه مسابقات فوتبال باشگاههای شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 95/9/1 14 خدایاری - پارسیان جوانان 2 شهید دستغیب
16 ولی عصر - آسیا نوجوانان 2 شهید دستغیب
سه شنبه 95/9/2 13:15 ولی عصر- کوثر جوانان1 شهید دستغیب
15:15 شیرازنوین - کولاک جوانان1 شهید دستغیب
17:15 مرصاد - ماهان جوانان1 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/9/3 13 استانی استانی شهید دستغیب
15 سپاهان - پیروانی جوانان1 شهید دستغیب
17 پگاه پرسیا - مرصاد نوجوانان 2 شهید دستغیب
پنج شنبه 95/9/4 09:40 انقلاب - آریا جوانان 1 شهید دستغیب
12 کشوری کشوری شهید دستغیب
14 کشوری کشوری شهید دستغیب
16:30 حافظ - خلیج فارس لیگ برترنوجوانان شهید دستغیب
15 ملوان جنوب -مقاومت لیگ برتر نوجوانان ارتش
جمعه 95/9/5 8 شهدای قصردشت - آذرخش المپیک  جوانان 2 شهید دستغیب
10 پگاه پرسیا - مقاومت جوانان 1 شهید دستغیب
12 کشوری کشوری شهید دستغیب
14 استانی استانی شهید دستغیب
16 پژمان پارسه - بهمن لیگ برترنو جوانان شهید دستغیب
18 ولی عصر- پارسه نوجوانان 2 شهید دستغیب
شنبه 95/9/6 14 کشوری کشوری شهید دستغیب
16:15 مشعل - آریانا اسپورت جوانان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

footballshiraz@

 

آدرس کانال هیات فوتبال شیراز درتلگرام

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
برنامه مسابقات فوتبال باشگاههای شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
یک شنبه 95/8/23 13:15 آوین - آپادانا جوانان 2 شهید دستغیب
15:15 مشعل - شهدا قصرالدشت جوانان 2 شهید دستغیب
17:15 آسیا - پارسا نوجوانان 2 شهید دستغیب
دوشنبه 95/8/24 14 کشوری کشوری شهید دستغیب
16 آرمان صدرا - شاهین جوانان 2 شهید دستغیب
سه شنبه 95/8/25 13:15 شهید چوگانی - آذرخش المپیک جوانان 2 شهید دستغیب
15:15 شیراز جوان - آینده سازان حافظ جوانان 2 شهید دستغیب
17:15 پگاه پرسیا - آرمان گویم نوجوانان 2 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/8/26 13:15 صنعت نفت - سایپا جوانان 2 شهید دستغیب
15:15 بوعلی سینا - آریانا اسپورت جوانان 2 شهید دستغیب
17:15 پیام - شیراز نوین نوجوانان 2 شهید دستغیب
15 طلائیه - پژمان پارسه لیگ برتر جوانان ارتش
پنچ شنبه 95/8/27 10 آپادانا - وصال جوانان 2 شهید دستغیب
12 استانی استانی شهید دستغیب
16 پویش - قشقایی لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
18 مقاومت - سپاهان لیگ برتر نوجوانان شهید دستغیب
13 خلیج فارس - بهمن لیگ برتر جوانان ارتش
15 خلیج فارس - ملوان جنوب لیگ برتر نوجوانان ارتش
جمعه 95/8/28 8 ایرانیان - شیراز جوان نوجوانان 2 شهید دستغیب
10 پیام - حافظ لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
12 استانی استانی شهید دستغیب
14:30 کشوری کشوری شهید دستغیب
16:30 فولاد - رضایی لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
18:30 بهارستان - فولاد نوجوانان 2 شهید دستغیب
شنبه 95/8/29 12 کشوری کشوری شهید دستغیب
14:30 برق جدید - خلیج فارس نونهالان کشوری شهید دستغیب
16:30 کوثر - پارسا نوجوانان 2 شهید دستغیب
15 بهمن - حافظ لیگ برتر نوجوانان ارتش
دوشنبه 95/9/1 13 ملوان جنوب - آسیا لیگ برتر جوانان ارتش
15 قشقایی - طلائیه لیگ برتر جوانان ارتش
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
برنامه مسابقات فوتبال باشگاههای شیراز 
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده تیمی محل برگزاری
یک شنبه 95/8/16 15 شهید چوگانی - رضایی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
95/8/16 17 ایرانیان - پگاه پرسیا نوجوانان 2 شهید دستغیب
دوشنبه 95/8/17 13 استانی استانی شهید دستغیب
95/8/17 15 شهید چوگانی - شهدای قصردشت جوانان 2 شهید دستغیب
95/8/17 17 خلیج فارس - آسیا فینال نونهالان شهید دستغیب
95/8/17 15 خلیج فارس -پژمان پارسه لیگ برتر جوانان ارتش
سه شنبه 95/8/18 13:15 آینده سازان حافظ - آرمان صدرا جوانان 2 شهید دستغیب
95/8/18 15:15 ملوان جنوب - بهمن لیگ برترنوجوانان شهید دستغیب
95/8/18 17:15 ولی عصر - بهارستان نوجوانان 2 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/8/19 13 شیرازجوان = خدایاری جوانان 2 شهید دستغیب
95/8/19 15 آذرخش المپیک - آریانا اسپورت جوانان 2 شهید دستغیب
95/8/19 17 پارسا - فولاد نوجوانان 2 شهید دستغیب
95/8/19 15 بهمن - ملوان جنوب لیگ برتر نوجوانان ارتش
پنج شنبه 95/8/20 9 آرمان - سایپا جوانان 2 شهید دستغیب
95/8/20 11 شاهین - پارسیان جوانان 2 شهید دستغیب
95/8/20 13 حافظ - طلائیه لیگ برترجوانان شهید دستغیب
95/8/20 15 پژمان پارسه - سپاهان لیگ برترنو جوانان شهید دستغیب
95/8/20 17 پیام - پارسه نوجوانان 2 شهید دستغیب
95/8/20 13 خلیج فارس - مقاومت لیگ برتر نوجوانان ارتش
95/8/20 15 رضایی - پیام لیگ برتر جوانان ارتش
جمعه 95/8/21 8 ایرانیان - حافظ نوین نوجوانان 2 شهید دستغیب
95/8/21 10 صنعت نفت - وصال جوانان 2 شهید دستغیب
95/8/21 12 شیراز نوین - شیرازجوان نوجوانان 2 شهید دستغیب
95/8/21 14 وفایی  استانی شهید دستغیب
95/8/21 16 پژمان پارسه - پویش لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
95/8/21 18 کوثر - مرصاد نوجوانان 2 شهید دستغیب
95/8/21 13 قشقایی - خلیج فارس لیگ برترجوانان ارتش
95/8/21 15 آسیا - فولاد لیگ برترجوانان هوابرد
شنبه 95/8/22 17 ولی عصر - فولاد نوجوانان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
برنامه مسابقات فوتبال باشگاههای شیراز 
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده تیمی محل برگزاری
یک شنبه 1395/8/9 15:00 پاس - رضایی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" 17:00 پارسا - ولی عصر نوجوانان 2 شهید دستغیب
دوشنبه 1395/8/10 14:30 شیراز نوین - پگاه پرسیا نوجوانان 2 شهید دستغیب
" 16:30 آسیا - کوثر نوجوانان 2 شهید دستغیب
سه شنبه 1395/8/11 17:00 فولاد - مرصاد نوجوانان 2 شهید دستغیب
چهارشنبه 1395/8/12 15:00 موعود - امید زرقان بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" 17:00 شیراز جوان - پارسه نوجوانان 2 شهید دستغیب
" 15:00 بهمن - خلیج فارس لیگ برتر نوجوانان ارتش
پنج شنبه 1395/8/13 11:00 استانی استانی شهید دستغیب
" 13:15 مقاومت - پژمان پارسه لیگ برتر نوجوانان شهید دستغیب
" 15:00 فولاد - پیام لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" 17:00 پویش - حافظ لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" 11:00 سپاهان - حافظ لیگ برتر نوجوانان ارتش
" 13:00 طلائیه - رضایی لیگ برتر جوانان ارتش
" 15:00 ملوان جنوب - قشقایی لیگ برتر جوانان ارتش
جمعه 1395/8/14 08:00 آسیا - مرصاد نوجوانان 2 شهید دستغیب
" 10:00 شیراز نوین - حافظ نوین نوجوانان 2 شهید دستغیب
" 12:00 استانی استانی شهید دستغیب
" 14:00 ایرانیان - پگاه پرسیا نوجوانان 2 شهید دستغیب
" 16:00 پارسا - بهارستان نوجوانان 2 شهید دستغیب
" 18:00 رده بندی نونهالان نونهالان شهید دستغیب
" 15:00 آسیا - بهمن لیگ برتر جوانان هوابرد
شنبه 1395/8/15 15:00 شهید چوگانی - رضایی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" 17:00 سراج گویم - مشعل جوانان 2 شهید دستغیب
" 15:00 خلیج فارس - پژمان پارسه لیگ برتر جوانان ارتش
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

ریاست محترم هیئت فوتبال استان فارس

جناب آقای هنرپیشه

باسلام وتحیات

    بدینوسیله کسب گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ، براساس استانداردهای iso 9001، بعنوان اولین هیات فوتبال درسراسرکشور،که نشان از مدیریت اثربخش وتوانمند، توام با تجارب برجسته جنابعالی بوده راتبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را ازدرگاه خداوند سبحان مسالت داریم .

روابط عمومی هیات فوتبال شیراز

 

  • هیئت فوتبال شهر شیراز