هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

ایام تاریخ ساعت بازی نام دوتیم محل بازی
چهارشنبه 96/3/10 17 پارسا- پگاه پرسیا شهید دستغیب
چهارشنبه 96/3/10 18 حافظ ب - پیام شهید دستغیب
پنج شنبه 96/3/11 17 حافظ الف - خلیج فارس الف شهید دستغیب
پنج شنبه 96/3/11 18 خلیج فارس ب - انقلاب شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
پنج شنبه 96/3/4 8 حافظ ب - پیام زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 9 حافظ الف - خلیج فارس الف زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 09:50 خلیج فارس ب - انقلاب زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
ایام تاریخ ساعت بازی نام دوتیم محل بازی
پنج شنبه 96/2/28 8 پیام - شیراز نوین شهید دستغیب
پنج شنبه 96/2/28 9 خلیج فارس ب- پارسا شهید دستغیب
پنج شنبه 96/2/28 09:50 وصال الف - حافظ ج شهید دستغیب
پنج شنبه 96/2/28 10:40 آسیا - مقاومت شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
چهارشنبه 96/2/27 15 شهدای قصردشت - عقاب بزرگسالان 2 شهید دستغیب
پنج شنبه 96/2/28 17 کاروتک - شهیدحدادی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
یکشنبه 96/2/31 17 شهدای قصردشت - پویش بزرگسالان 2 شهید دستغیب
دوشنبه 96/3/1 17 کاروتک - پردیس بزرگسالان 2 شهید دستغیب
پنج شنبه 96/3/4 17 عقاب - پویش بزرگسالان 2 شهید دستغیب
جمعه 96/3/5 17 شهید حدادی - پردیس بزرگسالان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
ایام تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 96/2/18 16:30 کشوری کشوری شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/19 15 شهید حدادی - پاسارگاد بزرگسالان 2 شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/19 17 استقلال - عقاب بزرگسالان 2 شهید دستغیب
چهارشنبه 96/2/20 15 شهدا قصردشت - کارون بزرگسالان 2 شهید دستغیب
چهارشنبه 96/2/20 17 آسا اسپورت - آریاناجرسقان فینال دسته برتر شهید دستغیب
پنج شنبه 96/2/21 15 آریانا سعادت - پویش بزرگسالان 2 شهید دستغیب
پنج شنبه 96/2/21 17 پردیس قصردشت - آریانا اسپورت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
جمعه 96/2/22 15 یاران - کارون تک بزرگسالان 2 شهید دستغیب
جمعه 96/2/22 17 22بهمن - مرصاد بزرگسالان 2 شهید دستغیب
شنبه 96/2/23 16 آریاناجرسقان - شهدا  قصردشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
یکشنبه 96/2/24 15 استقلا ل - پیروزی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
یکشنبه 96/2/24 17 امید ظفر - عقاب بزرگسالان 2 شهید دستغیب
دوشنبه 96/2/25 15 پردیس قصردشت - آریانا سعادت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
دوشنبه 96/2/25 17 22بهمن - پویش بزرگسالان 2 شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/26 17 اتحاد پارسیان - آریانا اسپورت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
ایام تاریخ ساعت بازی نام دوتیم محل بازی
پنج شنبه 96/2/21 8 برق  - انقلاب شهید دستغیب
پنج شنبه 96/2/21 9 خلیج فارس ب - آسیا شهید دستغیب
پنج شنبه 96/2/21 09:50 وصال ب - مقاومت شهید دستغیب
پنج شنبه 96/2/21 10:40 حافظ ب - حافظ ج شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 96/2/11 15 آریانا جرسقان - یاران بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 کاروتک - کارون بزرگسالان 2 شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/12 15 آریانا اسپورت - مرصاد بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 آریانا سعادت - 22 بهمن بزرگسالان 2 شهید دستغیب
پنج شنبه 96/2/14 15 استقلال - امید ظفر بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پیروزی - پاسارگاد بزرگسالان 2 شهید دستغیب
جمعه 96/2/15 15 آسا اسپورت - کارون بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 آریانا جرسقان - کاروتک بزرگسالان 2 شهید دستغیب
شنبه 96/2/16 16 پردیس قصردشت - اتحاد پارسیان بزرگسالان 2 شهید دستغیب
یک شنبه 96/2/17 15 آریانا سعادت - مرصاد بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پویش - آریانا اسپورت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت نام دوتیم رده بازی محل بازی
پنج شنبه 96/2/7 8 حافظ الف - مقاومت زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 9 آسیا - پارسا زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 09:50 خلیج فارس الف - پیشگامان زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 10:40 وصال الف - پیام زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 11:10 برق - خلیج فارس د زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
جمعه 96/2/8 10:30 خلیج فارس ج - حافظ ب زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 11:10 شیراز نوین - حافظ ج زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
پنج شنبه 96/1/31 8 پلرسا - وصال ب زیر13 سال شهید دستغیب
پنج شنبه 96/1/31 9 آسیا - پگاه پرسیا زیر13 سال شهید دستغیب
پنج شنبه 96/1/31 09:50 حافظ الف - خلیج فارس ب زیر13 سال شهید دستغیب
پنج شنبه 96/1/31 10:40 خلیج فارس الف - برق زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 10:30 خلیج فارس د - انقلاب زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 11:20 رضایی - پیشگامان زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 17 خلیج فارس ج - شیراز نوین زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 17:50 وصال الف - حافظ ب زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 18:30 پیام - حافظ ج زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 8 خلیج فارس د - رضایی زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 9 خلیج فارس ج -  حافظ ج زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 09:50 حافظ ب - شیرازنوین زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 10:40 پیام - وصال الف زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 15:30 مقاومت - پگاه پرسیا زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 16:20 برق - پیشگامان زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 17:10 خلیج فارس الف - انقلاب زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 18 پارسا - حافظ زیر13 سال شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
یک شنبه 96/2/3 15 کشوری کشوری شهید دستغیب
" " 17:15 ابیورد - شهید یزدان پناه بزرگسالان برتر شهید دستغیب
چهارشنبه 96/2/6 15 پاسارگاد - امیدظفر بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پویش - پردیس قصردشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
پنجشنبه 96/2/7 15 شهدای دهک -ابیورد فینال دسته برتر شهید دستغیب
" " 17 کارون - یاران بزرگسالان 2 شهید دستغیب
جمعه 96/2/8 15 آریانا اسپورت - 22 بهمن بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 مرصاد - اتحاد پارسیان بزرگسالان 2 شهید دستغیب
شنبه 96/2/9 16 آسا اسپورت - شهدا قصردشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
یک شنبه 96/2/10 15 عقاب - پاسارگاد بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پیروزی - شهید حدادی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز