هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 96/2/11 15 آریانا جرسقان - یاران بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 کاروتک - کارون بزرگسالان 2 شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/12 15 آریانا اسپورت - مرصاد بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 آریانا سعادت - 22 بهمن بزرگسالان 2 شهید دستغیب
پنج شنبه 96/2/14 15 استقلال - امید ظفر بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پیروزی - پاسارگاد بزرگسالان 2 شهید دستغیب
جمعه 96/2/15 15 آسا اسپورت - کارون بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 آریانا جرسقان - کاروتک بزرگسالان 2 شهید دستغیب
شنبه 96/2/16 16 پردیس قصردشت - اتحاد پارسیان بزرگسالان 2 شهید دستغیب
یک شنبه 96/2/17 15 آریانا سعادت - مرصاد بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پویش - آریانا اسپورت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت نام دوتیم رده بازی محل بازی
پنج شنبه 96/2/7 8 حافظ الف - مقاومت زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 9 آسیا - پارسا زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 09:50 خلیج فارس الف - پیشگامان زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 10:40 وصال الف - پیام زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 11:10 برق - خلیج فارس د زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
جمعه 96/2/8 10:30 خلیج فارس ج - حافظ ب زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
" " 11:10 شیراز نوین - حافظ ج زیر 13 سال شیراز شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
پنج شنبه 96/1/31 8 پلرسا - وصال ب زیر13 سال شهید دستغیب
پنج شنبه 96/1/31 9 آسیا - پگاه پرسیا زیر13 سال شهید دستغیب
پنج شنبه 96/1/31 09:50 حافظ الف - خلیج فارس ب زیر13 سال شهید دستغیب
پنج شنبه 96/1/31 10:40 خلیج فارس الف - برق زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 10:30 خلیج فارس د - انقلاب زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 11:20 رضایی - پیشگامان زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 17 خلیج فارس ج - شیراز نوین زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 17:50 وصال الف - حافظ ب زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 18:30 پیام - حافظ ج زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 8 خلیج فارس د - رضایی زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 9 خلیج فارس ج -  حافظ ج زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 09:50 حافظ ب - شیرازنوین زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 10:40 پیام - وصال الف زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 15:30 مقاومت - پگاه پرسیا زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 16:20 برق - پیشگامان زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 17:10 خلیج فارس الف - انقلاب زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 18 پارسا - حافظ زیر13 سال شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
یک شنبه 96/2/3 15 کشوری کشوری شهید دستغیب
" " 17:15 ابیورد - شهید یزدان پناه بزرگسالان برتر شهید دستغیب
چهارشنبه 96/2/6 15 پاسارگاد - امیدظفر بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پویش - پردیس قصردشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
پنجشنبه 96/2/7 15 شهدای دهک -ابیورد فینال دسته برتر شهید دستغیب
" " 17 کارون - یاران بزرگسالان 2 شهید دستغیب
جمعه 96/2/8 15 آریانا اسپورت - 22 بهمن بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 مرصاد - اتحاد پارسیان بزرگسالان 2 شهید دستغیب
شنبه 96/2/9 16 آسا اسپورت - شهدا قصردشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
یک شنبه 96/2/10 15 عقاب - پاسارگاد بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پیروزی - شهید حدادی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

قضاوت فوتبال لیگ دسته دوم بزرگسالان کشورباحضور داوران جوان وخوب شیراز
شاهین بوشهر و شهرداری همدان
 علیرضا حیدرپناه - حامد صفایی - عدنان پیروی - محسن خادمی


23فروردین1396 مکان  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت نام دوتیم رده بازی محل بازی
شنبه 96/1/26 14 کاروتک - آسا اسپورت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
یک شنبه 96/1/27 15 عقاب - پیروزی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پاسارگاد - استقلال بزرگسالان 2 شهید دستغیب
دوشنبه 96/1/28 17:15 امید ظفر - شهید حدادی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
سه شنبه 96/1/29 15 یاران - شهدا قصرالدشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 مرصاد - پردیس قصرالدشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
پنج شنبه 96/1/31 15 آریانا اسپورت - آریانا سعادت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 کارون - آپادانا بزرگسالان 2 شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 15 اتحاد پارسیان - 22 بهمن بزرگسالان 2 شهید دستغیب
شنبه 96/2/2 15 عقاب - شهید حدادی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 کاراتک - شهدای قصردشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
شنبه 95/12/21 11 بهشت گمشده - شاهین جوادیه بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 رضایی - آریا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 15 شهید یزدان پناه - شهید جامه بزرگی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 شهدا کشن - مرصاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
یک شنبه 95/12/22 15 شهدا سپیدان - ابیورد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 ملوان جنوب - اتحاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
سه شنبه 95/12/24 11 شهدا قلات - ایمان سبز بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 سپاهان - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 15 نصر نوین - پارسا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 17 ایمان گویم - آریانا اسپورت بزرگسالان 1 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/12/25 11 فولاد - پیروانی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 مقداد - امید زرقان بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 15 مقتدر - شهید یزدان پناه بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 اتحاد دشمن زیاری - ساحل کابین بزرگسالان برتر شهید دستغیب
پنج شنبه 95/12/26 10 بیدکوه - شهید عرشی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 12 شهدای دشتک - اتحاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 14 شهید کاظمی - شهید جامه بزرگی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 16 شهدای کشن - شهدای دهک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 18 مرصاد - ابیورد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
جمعه 95/12/27 9 آریا - پارسا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 11 آریانا اسپورت - ایمان سبز بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 شهدای سپیدان - ملوان جنوب بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 15 سپاهان  - رضایی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 17 شاهین جوادیه - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
شنبه 95/12/28 10 پیروانی - امید زرقان بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 12 شهدای قلات - مقداد بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 فولاد - ایمان گویم بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 16 بهشت گمشده - نصر نوین بزرگسالان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

 

 دیگر آن خنده‌ی زیبا به لب مولا نیست  / همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست
قطره‌ی اشک علی تا به ته چاه رسید  / چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست
شهادت حضرت فاطمه(س) تسلیت باد

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 95/12/16 12 مقداد - پیروانی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 14 فولاد - آریانا اسپورت بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 16 بیدکوه - اتحاددشمن زیاری بزرگسالان برتر شهید دستغیب
سه شنبه 95/12/17 14:45 فجر کشوری کشوری شهید دستغیب
" " 16:45 مقتدر - ساحل کابین بزرگسالان برتر شهید دستغیب
چهارشنبه 95/12/18 14 برق کشوری شهید دستغیب
پنج شنبه 95/12/19 15 شهید عرشی - شهید کاظمی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 شهدا دشتک - شهدا دهک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
جمعه 95/12/20 15 شهید یزدان پناه - شهید جامه بزرگی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 ملوان جنوب - اتحاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
شنبه 95/12/21 15 شهدا سپیدان - ابیورد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 شهدا کشن - مرصاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
یک شنبه 95/12/22 15 سپاهان - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 17 بهشت گمشده - شاهین جوادیه بزرگسالان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

کلاس مربیگری فوتبال

کمیته آموزش و مربیان هیات فوتبال استان فارس درنظر دارد  یک دوره کلاس دانش افزایی جهت مربیان فوتبال استان فارس را در تاریخ 19 اسفند 95 با حضور مدرسین FIFA آقایان مرتضی محصص و فریدون معینی و رییس و دبیرکمیته آموزش فدراسیون آقایان دکتر  احسانی و جباری برگزار نماید.بنابر دستورالعمل کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ، حضور کلیه مربیان فوتبال استان الزامی می باشد و تمدید کارت مربیان در سال 96 منوط به شرکت در این دوره می باشد.لازم بذکراست مربیان می بایست حداکثر تاتاریخ 11/12/95جهت ثبت نام به کمیته آموزش استان مراجعه نمایند.

  • هیئت فوتبال شهر شیراز